Chinese Pronunciation

Table of Contents

A complete list of Finals

A complete list of Initials

Page 1:  I. Tones;  II. Finals: 1.yi,  2.wu,  3.yu,  4.a

Page 2:  5.o,  6.e,  7.e,  8.ai

Page 3:  9.ei,  10.ao,  11.ou,  12.an

Page 4:  13.en,  14.ang,  15.eng,  16.er  17.-i,  18.-i,

Page 5:  19.ya,  20.ye,  21.yao,  22.you,  23.yan

Page 6:  24.yin,  25.yang,  26.ying,  27.yong,  28.wa,

Page 7:  29.wo,  30.wai  31.wei,  32.wan,  33.wen,

Page 8:  34.wang,  35.weng,  36.-ong,  37.yue,  38.yuan  39.yun

Page 9:  Initials: 1.bo,  2.po  3.mo,  4.fo,

Page 10:  5.de  6.te,  7.ne,  8.le,  9.ge

Page 11:  10.ke,  11.he,  12.ji,  13.qi,

Page 12:  14.xi,  15.zhi,  16.chi,  17.shi

Page 13:  18.ri,  19.zi,  20.ci,  21.si

Page 14:  IV. Tone Sandhi;  V. The Neutral Tone

Page 15:  VI. Tone Emphasized

[Go to Chinese-English Bilingual Conversation]